รับเขียนแผนธุรกิจ Businness Plan
...
  • เหตุผลที่เราต้องเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจจะดำเนินกิจการประสบผลสำเร็จทำกำไร บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่า ต้องดำเนินการสำเร็จลุล่วง ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ทั้งระยะสั้น 1ปี 2 ปี แผน 5 ปี บางที่ ยาวถึง 10 ปี โดยการวางแผนนั้น เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ  มองสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจประเทศ และโลก รวมถึง การมองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเสี่ยง โดยเริ่มหาวิธีป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น บนพื้นฐานของการวางแผนงาน ซึ่งทางทีมงานมีพร้อม ในด้าน นี้โดยตรง แม้แต่การมองถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลการการวางแผนเป็นอย่างยิ่ง 
  • ราคาถูก ดี และ มีคุณภาพ บริการด้วยใจรักงาน ทำให้ลูกค้าพอใจ 

ขอบเขตให้การบริการ

1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับ ทุกสถาบัน ทุกองค์กร ภาคเอกชน

2. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการตลาด ทุกสถาบัน ทุกองค์กร ภาคเอกชน

3. รับเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ เพื่อเหตุผลส่วนตัว

4. รับเขียนการตลาดผู้รักการเรียนรู้ทุกคน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเขียนแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นการวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อช่วยให้รู้และเข้าใจธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและทำให้ประสบความสำเร็จได้

การวางแผนธุรกิจเปรียบเหมือน หินก้อนแรกในการสร้างบ้าน ท่านออกแบบบ้าน ดีวางรากฐานดี ก็เริ่มต้นด้วยการวางหินก้อนแรก เริ่มต้นดี  ตั้งใจ และมีเป้าหมาย พบความสำเร็จแน่นอน เราให้ความสำคัญการการเขียนแผนธุรกิจ ให้เป็นเหมือนคีย์ สำคัญ เริ่มต้นการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นการเริ่มนับ 1 จากการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อก้าวต่อไป จนบรรลุเป้าหมาย